Telefonkönyv

Általános információk

Általános információk

A szakdolgozat elkészítésére, így a szakszeminárium kurzus felvételére legkorábban a mintatanterv szerint megjelölt félévben van lehetőség, gyakorlatilag abban a félévben célszerű felvenni a tantárgyat és készíteni a szakdolgozatot, amelyik félévre az összes hátralévő kreditet és tantárgyat fel tudják venni, azaz várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.
A mesterszakos hallgatóknak a szakszeminárium I. tantárgy felvételének félévében már be kell jelentkezniük ezen a honlapon, hiszen belső konzulensre e tantárgy teljesítéséhez is szükség van.
FIGYELEM - TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK: a Szakdolgozati projekt I. és a Szakdolgozati projekt II. tantárgyat egyszerre, ugyanabban a félévben vegyék fel, amikor a szakdolgozat elkészül.

A regisztráció a szakdolgozat megírásának félévét megelőző vizsgaidőszak végén kezdődik - pontos adatok mindig a határidők rész alatt láthatók.
Aki bejelentkezett szakdolgozat írásra valamely félévben, de nem nyújtott be szakdolgozatot, akkor arra a félévre, amikor szándékozik folytatni, újra be kell jelentkeznie.
A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor regisztrálni is kell.

Témaválasztás

A hallgatónak szakjához, szakirányhoz, azaz a tanulmányaihoz kapcsolódó témát javasolt választania. Indokolt esetben ettől eltérhet, ugyanakkor az indoklást mind a szakdolgozatban, mind a záróvizsga alkalmával meg kell tennie. A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék témáit a mesterképzésnél csak a logisztikai menedzsment szak választhatja, ugyanakkor al ogisztikai menedzsment szakos hallgatók választhatnak más tanszékek témái közül is.
A témaválasztás a kiírt témák alapján, az online rendszeren keresztül történik.

További információk a regisztráció menüpont alatt találhatók.

Külső konzulens közreműködése NEM kötelező. Ha valaki szeretne külső konzulenst, akkor a választott személynek alapszakok esetén legalább főiskolai, mesterszakok esetén legalább egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie és a témában jártas szakembernek kell lennie. A külső konzulens adatait elegendő a szakdolgozatba köttetendő adatlapon jeleznie. Tőle értékelést NEM várunk a szakdolgozat leadását követően.

A belső konzulenssel a hallgatónak kell felvenni a kapcsolatot (a témaválasztás lezárása után).

Az oktatók elérhetőségét az egyetem főoldalán található telefonkönyv segítségével megtalálják.

A dolgozatot a az alábbiak szerint kell elkészíteni:

Csak leíró jellegű dolgozat nem fogadható el, a szakdolgozatnak elemzést kell tartalmaznia, ami lehetőleg primer kutatáson alapul. A primer kutatásokhoz kapcsolódó előírás és innen letölthető. A nemzetközi tanulmányok szakon a szekunder adatgyűjtés is elegendő, de csupán leíró jellegű ezen a szakon sem lehet a dolgozat. A gazdálkodási és menedzsment szakon a szakiránynak megfelelő gazdasági elemzésnek szerepelnie kell a szakdolgozatban.
A szakdolgozat készítéséhez tartalmilag segítséget nyújt az itt letölthető segédlet.
A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni.

A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a diplomamunkába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be. (Ha a dolgozat postán érkezik, akkor a belső konzulens nevére legyenek szívesek címezni, azaz:
Széchenyi István Egyetem KGK
belső konzulens neve
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül - felsőoktatási szakképzésen legalább 25, legfeljebb 40 oldal, alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal, mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.
A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). (A határidő ugyanaz.)

Ha nem találnak itt kérdésükre választ, akkor szíveskedjenek Gersei Gabriella, dékáni titkárságvezetőhöz fordulni a gerseig@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozatot a belső konzulens és egy külső bíráló is értékeli (őt a belső konzulens javaslatára a dékáni titkárság kéri fel, nem lehet azonos a külső konzulenssel). A külső bírálatot beérkezés után a hallgatónak a regisztrációkor megadott e-mail címére elküdjük vagy a Neptun rendszerbe feltöltjük. A belső értékelést nem tudjuk továbbítani. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!!)
Kivétel: felsőoktatási szakképzés esetén csak a belső konzulens értékel, az ő javaslatát figyelembe véve dönt a záróvizsga bizottság.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00