Kutatás

 

A tudományos kutatás a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon folyó oktatás minőségének és hatékonyságának, továbbá a kar ismertségének és versenyképességének a javítását szolgálja. A karon döntően alkalmazott közgazdasági kutatás folyik. Középpontjában a vállalati szféra és annak átfogó hazai és nemzetközi regionális környezete áll, a versenyképesség szempontjából. Igen intenzív az együttműködés a kar és a Győrben és térségében működő multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A kar kutatásai a nagyvállalatok esetében kommunikációs és PR problémákra koncentrálnak, a kis- és középvállalkozások esetében pedig a gazdálkodásuk egészét érintő külső és belső feltételekre. A kutatási eredményeket a kar tudományos konferenciákon, szakfolyóiratokban, szakmai tanácskozásokon, egyetemi kiadású könyvekben stb. teszi közzé.

 

A Kar kutatócsoportjai

Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)

Az kutatócsoport célja, hogy az országos ITOK-hálózat részeként magas (néhány kérdésben világ-) színvonalú, független, interdiszciplináris kutatásokat folytasson az információs társadalom kérdéskörének különböző vetületeiről (az információtechnológiai forradalom trendjeiről, ennek társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai hatásairól), és e kutatások eredményeit különböző módokon hasznosítsa, egyaránt adva tudományos, gazdasági és emberi válaszokat.
Az ITOK kutatásai elsősorban a technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a „kutató” mellett projektszervezői-és tanácsadói szerepet is vállalva.
Kapcsolat: Dr. Élő Gábor egyetemi docens, elo@sze.hu


Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont

A Központ a stratégiai szolgáltatások, – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését és szervezését helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A központ tehát az innovációs stratégiák és a nem tárgyiasult erőforrások multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
A Kutatóközpont keretein belül a következő kutatási főirányokhoz tartozó empirikus kutatások folynak:
• technológiai menedzsment az innovációs területén,
• techno-menedzsment a stratégiában,
• az innovációs menedzsment speciális területei.
Kapcsolat: Dr. Papp Ilona egyetemi docens, pappi@sze.hu

Bethlen István Multidiszciplináris Társadalomtudományi  Kutatóközpont

Stratégiai környezet
Magyarország 2004-es európai uniós csatlakozása óta eltelt egy évtizedben a világban és Európában végbemenő változások sok esetben kevésbé kiszámíthatóvá váltak, mint korábban. A nemzetközi biztonságra fokozott figyelmet fordít a világ, hiszen a különféle terrorista szervezetek, az államok alatti szintű konfliktusok egyre erőteljesebben veszélyeztetik a békét és a biztonságot, melyet Európa polgárai is egyre inkább kénytelenek saját bőrükön megtapasztalni. A fokozódó bizonytalanság, a humanitárius katasztrófák miatt a nemzetközi migráció is egyre erősödik, mely az európai kontinens és hazánk számára soha nem látott kihívásokat eredményezhet a jövőben. A nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatok az elmúlt évtized válságai után újra és újra aggasztó jeleket mutatnak, melyek felismerése nagy segítséget nyújthat a jövőbeli gazdaságpolitikai lépések meghatározásában. A világ gazdasági, pénzügyi, termelési erőterei jelentős átrendeződést mutatnak, az ázsiai térségek emelkedő gazdasági potenciálja, a dél-amerikai és afrikai országok részben kiaknázatlan lehetőségei újabb piacok megszerzésének lehetőségeit vetítik elő, így szükséges a globális folyamatok geopolitikai célzatú vizsgálata, elemzése. Utóbbi témakörben különösen érdekes számunkra Közép-Európa vonatkozó pozícióinak feltárása.

Hazánk több, mint egy évtizede az Európai Unió tagja. Az európai integráció és Magyarország viszonyrendszere egyre differenciáltabb, egyre több területen kerülünk egymással kölcsönhatásba, mely fokozottan igényli az európai uniós rendszerek jobb megismerését, az EU-s folyamatok mélyreható elemzését, s az azokból levonható tanulságok, lehetséges utak felvázolását. Az európai integrációból hazánkba érkező forrástranszferek felhasználása irányainak meghatározása, hasznosulásuk vizsgálata, jövőbeli hatásaik feltérképezése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az európai uniós támogatások felhasználása hatékonyan valósuljon meg. A hazai gazdaságpolitikai lépések az elmúlt időszakban több, a „mainstream” közgazdasági irányokba nem sorolhat eszközt alkalmaztak (pl. közmunka-program, különadók stb.), melyek hatásainak elemzésére szükség van a jövőbeli döntések megalapozása érdekében.
Győr az elmúlt időszakban Európa és a világ egyik vezető járműipari központjává vált. Időről időre szükséges ugyanakkor megtenni azokat az összehasonlításokat, melyek városunk pozícióit összevetik Európa és a világ más urbánus tereinek adataival, felkutatva a létező jó gyakorlatokat, s fordítva: angol nyelven közreadva azokat a győri eredményeket, melyek a világ más részein érdeklődésre tarthatnak számot.  

A kutatóközpont célja
A kutatóközpont mint a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar részeként működő önálló kutatási egység a multidiszciplináris társadalomtudományok területén végez kutatásokat, kapcsolódik az egyetem tananyagának folyamatos fejlesztéséhez, továbbá az új tudományos eredmények megfelelő disszeminációjához. A kutatóközpont keretében végrehajtott kutatási programok elsősorban a  közgazdaságtudomány, a regionális tudomány, a politológia, a földrajztudomány és a geopolitika módszereit alkalmazzák.
A kutatóközpont fontos célja, hogy a fenti tudományterületeken tovább erősítse a Széchenyi István Egyetem kutatói bázisát, új tudományos eredményekkel gyarapítsa az egyes kutatási területeket, bővítse az egyetemen oktatott ismereteket, hozzájáruljon a kutatói utánpótlás biztosításához. A kutatóközpont deklarált célja, hogy az új tudományos eredmények hazai és nemzetközi disszeminációjához nagy mértékben hozzájáruljon, így tanulmánykötetek, kézikönyvek kiadásával, magyar és idegen nyelvű konferenciák szervezésével, nemzetközi konferenciákon való részvétellel, folyamatos publikációs tevékenységgel biztosítsa a kutatási eredmények széleskörű megismertetését és hozzáférhetőségét. A kutatóközpont deklarált célkitűzése, hogy partnere legyen a magánszférából érkező kezdeményezéseknek, így vállalkozások számára is széleskörű szolgáltatásokat nyújtson a hazai és a nemzetközi gazdasági, politikai folyamatok tudományos igényességű elemzésével. Ehhez kapcsolódó célkitűzés az egyetemi szférán kívüli forrásbevonás minél nagyobb volumene is.

Jövőbeli kutatási irányok
A kutatóközpont jövőbeli kutatási irányai:
-    globális gazdasági folyamatok geopolitikai célzatú elemzése,
-    aktuális nemzetközi gazdasági és pénzügyi folyamatok elemzése,
-    a nemzetközi biztonság és migráció aktuális kihívásai,
-    az európai unió aktuális folyamatainak vizsgálata,
-    a magyar gazdaságpolitika irányainak elemzése,
-    (jármű)ipari központok vizsgálata Európában és a világban,
-    gazdasági és területfejlesztési politikák az Európai Unióban.

Együttműködő partnerek
A kutatóközpont a lehető legszélesebb körben kíván beágyazódni a hazai és nemzetközi tudományos hálózatokba, így folyamatosan bővíti együttműködéseit. Kiemelt együttműködő partnerek:
-    MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály,
-    Magyar Regionális Tudományi Társaság,
-    nemzetközi partnerszervezetek (pl. Glasgow), stb.

A Kutatóközpont élén az elnök áll.

Kapcsolatfelvétel:
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tanszékvezető, doktori iskola vezető
E-mail: rechnj@sze.hu

 

Vállalati Kockázatelemző Kutatócsoport

A Kutatócsoport a vállalatok működésével kapcsolatos kockázatok feltárása, elemzése, a kap-csolódó kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése, azaz a vállalati kockázatmenedzsment módszerekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatásokat helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A csoport a vállalati kockázatelemzés és kockázatkezelés multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
Projektszervezeti struktúrából következően a Kutatócsoport tagjai a SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tanszékeinek munkatársaiként oktatási, oktatásszervezési és tananyag-fejlesztési feladatokat is végeznek, valamint egyéb kari, illetve egyetemi feladatokat is ellátnak.
Témavezető: Dr. Kovács Norbert

Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban Kutatócsoport (MBTIMAP) www.mbtimap.com

A kutatócsoport a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyi-séggel való összefüggést vizsgálja meg egy olyan személyiségtipizálási eszköz segítségével, melyet több millióan használnak sikerrel világszerte (MBTI).
A kutatási program öt egymással szervesen összefüggő cél köré szerveződik. Egyrészt a csoport vizsgálja, hogy a személyiségtípusok meghatározzák-e azt, hogy milyen feladatokat végzünk szívesen a munkahelyünkön. Másrészt mivel a személyiségtípusok esetében a kutatók eddig nem vizsgálták, hogy az egyes személyiségtípusokhoz tartozó emberek bizonyos feladatoknál (pl. kommunikáció, információátadás, információszűrés, tervezés) gyorsabban, hatékonyabban, vagy ügyesebben tudnak-e dolgozni, ezért ez kutatásunk leghangsúlyosabb eleme. A felhasznált módszereknek köszönhetően vizsgálhatóvá válik a munkahelyi feladatvégzés hatékonysága, aminek következményeként az eredmények felhasználhatók a hétköznapi emberek számára a pályaválasztás során. Harmadrészt vizsgáljuk, hogy a személyiségtípus miként befolyásolja a karrierutakat. Negyedrészt elemezzük, hogy egyes személyiségtípusokba tartozók olyan területeken teljesítenek-e hatékonyabban, ahol a munkafeladatok illeszkednek a személyiségtípusukhoz. A logikai lánc végén megvizsgáljuk, hogy a munkafeladatok személyiségtípushoz illeszkedése esetén elégedettebbek lesznek-e a munkavállalók a munkájukkal.
A kutatás újszerűségét a módszertan adja: kombináljuk egymással a kvantitativ EEG-s (QEEG) megfigyelést a strukturált interjús módszertannal, emellett alkalmazunk hagyományos kérdőíves adatfelvételt, illetve az interjúalanyok közösségi oldalakon való aktivitását (Facebook, Linkedin) is elemezzük. A jövőben tervezzük ezek kiegészítését szemkamerás vizsgálatokkal.
Témavezető: Dr. Lőre Vendel.

Városmarketing Kutatócsoport

A Kutatócsoport tagjai 2011 vége óta Győr városmarketing tevékenységét támogatják. Elsőként a város gyermekprogramjainak összehangolására és kommunikációjára készült marketingterv, amely a II. Országos Városmarketing Versenyen Különdíjban, a MAPI Zrt. által felajánlott Városmarketing Fejlesztési Díjban részesült. A megmérettetést követően létrejött az együttműködés a Kutatócsoport és a Győri Önkormányzat Marketing, Turizmus és Kommunikációs Osztálya között. Az önkormányzati felkérés alapján 2012-ben a település élhetőségére vonatkozóan készült részletes kutatás és tanulmány. A kutatók jelenleg a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületeit segítik munkájukkal.
A Városmarketing Kutatócsoport tevékenységének részletesebb bemutatása innen letölthető.
Témavezető: Eisingerné Dr. Balassa Boglárka.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Kurzuskiírási időszak 2017. március 20. 00:00 - 2017. április 7. 23:00
Elektronikus ZH nap 2017. március 31.
Levelezős konzultációs hétvége 2017. március 31. 08:00 - 2017. április 1. 18:00
Böjti elcsendesedés - másképp 2017. április 3. 18:00 - 19:00