Telefonkönyv

Általános információk

Általános információk

A honlapon a szakdolgozat szó alatt a záródolgozat és a diplomamunka is értendő.
A szakdolgozat elkészítésére és a kapcsolódó tantárgy felvételére legkorábban a mintatanterv szerinti félévben van lehetőség, azaz amikor várhatóan végeznek (abszolutórium szereznek) az adott félévben.
A mesterszakos hallgatóknak már a szakszeminárium/diplomamunka konzultáció I. tantárgy felvételének félévében  online témát kell választaniuk, hiszen belső konzulensre e tantárgy teljesítéséhez is szükség van.
FIGYELEM - TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS SZAK: akinek a tantervében még a Szakdolgozati projekt I. és  II. tantárgy szerepel, ők mindkettőt ugyanabban a félévben vegyék fel.

A regisztráció a szakdolgozat megírásának félévét megelőző vizsgaidőszak végén kezdődik - pontos adatok mindig a határidők rész alatt láthatók.
Aki bejelentkezett szakdolgozat írásra valamely félévben, de nem nyújtott be szakdolgozatot, akkor arra a félévre, amikor szándékozik folytatni, újra be kell jelentkeznie. (Kivéve: mesterszak szakszeminárium II./diplomamunka II.)
A benyújtott és elégtelentől különböző érdemjegyre bírált szakdolgozatot a benyújtástól számított három évig nem lehet újra írni, a három év leteltével viszont mindenképpen új szakdolgozatot kell készíteni, tehát akkor újra témát kell választani.

Témaválasztás

A hallgatónak szakjához kapcsolódó témát javasolt választania. Indokolt esetben ettől eltérhet, ugyanakkor az indoklást mind a szakdolgozatban, mind a záróvizsga alkalmával meg kell tennie. Technikailag bármely tanszéke témája elérhető minden szak számára.
A Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék témáit a mesterképzésnél csak a logisztikai menedzsment/ellátásilánc menedzsment szak választhatja, ugyanakkor ezen szakos hallgatók választhatnak más tanszékek témái közül is.
A témaválasztás a kiírt témák alapján, az online rendszeren keresztül történik.

További információk a regisztráció menüpont alatt találhatók.

Külső konzulens közreműködése NEM kötelező. Ha valaki szeretne külső konzulenst, akkor a választott személynek alapszakok esetén legalább főiskolai, mesterszakok esetén legalább egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie és a témában jártas szakembernek kell lennie. A külső konzulens adatait elegendő a szakdolgozatba köttetendő adatlapon jeleznie. Tőle értékelést NEM várunk a szakdolgozat leadását követően.

A belső konzulenssel a hallgatónak kell felvenni a kapcsolatot (a témaválasztás lezárása után).

Az oktatók elérhetőségét az egyetem főoldalán található telefonkönyv segítségével megtalálják.

A dolgozatot az alábbiak szerint kell elkészíteni:
az angol változatok az angol nyelvű képzések hallgató számára kerültek közzétételre, a magyar nyelvű képzéseken csak a magyar nyelvű dokumentáció használatos.
Aki magyar nyelvű képzésen szeretne idegen nyelven szakdolgozatot írni, legyen szíves annak feltéeleiről érdeklődni a gerseig@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozat szakmai kérdéseivel kapcsolatosan a belső konzulens nyújt részletesebb szakmai útmutatást, kérdéseiket hozzá szíveskedjenek intézni.

A dolgozat akkor adható be, ha a belső - és ha van, akkor a külső konzulens - a beadást aláírásával igazolja a diplomamunkába bekötött adatlapon. Az aláírásokat a hallgató szerzi be. (Ha a dolgozat postán érkezik, akkor a belső konzulens nevére legyenek szívesek címezni, azaz:
Széchenyi István Egyetem KGK
belső konzulens neve
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A szakdolgozat terjedelme – mellékletek nélkül - felsőoktatási szakképzésen legalább 25, legfeljebb 40 oldal, alapszakokon legalább 30, legfeljebb 50 oldal, mesterszakokon legalább 40, legfeljebb 60 oldal.
A szakdolgozatot 1 nyomtatott – környezetvédelmi okokból javasoljuk a kétoldalas nyomtatást -, bekötött példányban (a konzulens(ek) által aláírva) kell leadni és a könyvtári elektronikus felületre feltölteni (http://lib.sze.hu). A nyomtatott változat leadásának és az elektronikus változat feltöltésének határiedeje megegyezik, csak akkor tekinthető a benyújtás elfogadottnak, ha mindkét módon megtörtént.

Ha nem találnak itt kérdésükre választ, akkor szíveskedjenek Gersei Gabriella, dékáni titkárságvezetőhöz fordulni a gerseig@sze.hu e-mail címen.

A szakdolgozatot a belső konzulens és az általa megadott külső bíráló értékeli. A külső bírálatot beérkezés után a Neptun rendszerbe feltöltjük. A belső értékelést a belső konzulens tölti fel a Neptun rendszerbe. A végső eredményről a két javasolt értékelés figyelembevételével a záróvizsga bizottság dönt (nem jelent egyértelmű átlagolást!!)
Kivétel: felsőoktatási szakképzés esetén csak a belső konzulens értékel, az ő javaslatát figyelembe véve dönt a záróvizsga bizottság.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Szakirányválasztás 2018. szeptember 17. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. szeptember 21. 00:00 - 2018. szeptember 22. 23:00
Alkotóhét 2018. szeptember 24. 00:00 - 2018. szeptember 30. 23:00
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.