Vezetés és szervezés szak

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Szakfelelős: Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár


Tagozat: nappali és levelező
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Szakképzettség: okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A bemenethez az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
Az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
1. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
– módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
– közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
– üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
– szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

2. Képzési idő: 4 félév
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit,
– a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását,
– a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket,
– a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati
módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására,
– a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére,
– a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként –
szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra,
– a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére,
– a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére,
– a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére,
– tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen áttartó fejlesztésére.

3. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (elfogadott nyelvek a "másik élő idegen nyelv" esetén: az EU hivatalos nyelvei vagy orosz nyelv).

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00