Vezetés és szervezés szak

Vezetés és szervezés mesterképzési szak

Szakfelelős: Prof. Dr. Szegedi Zoltán egyetemi tanár


Tagozat: nappali és levelező
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Szakképzettség: okleveles közgazdász, vezetés és szervezés szakon
Képzési terület: gazdaságtudományok
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak.

A bemenethez az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmusvendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, valamint a közszolgálati alapképzési szakok.
Az 1. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
1. A mesterképzésben való részvétel feltétele 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:
– módszertani alapismeretek (15 kredit): matematika, statisztika, informatika;
– közgazdasági alapismeretek (10 kredit): mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan;
– üzleti alapismeretek (15 kredit): vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek;
– társadalomtudományi alapismeretek (10 kredit): EU-ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia;
– szakmai ismeretek (10 kredit): értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

2. Képzési idő: 4 félév
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– a vezetés- és szervezéstudomány és gyakorlat korszerű irányzatait és eredményeit,
– a korszerű informatikával és know-how-val támogatott vezetési és szervezési módszereket és azok gyakorlati alkalmazását,
– a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket,
– a képzés szakirányának megfelelő területen az alapvető (funkcionális) gyakorlati
módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon megfelelő alkalmazási (foglalkoztatási) lehetőségek felismerésére és kihasználására,
– a gyakorlati tapasztalatok megszerzését követően vezetői feladatok végzésére,
– a szervezetek működésével kapcsolatban – egyénileg vagy csoport tagjaként –
szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntés-előkészítésre és döntéshozatalra,
– a szakiránynak megfelelő további ismeretek birtokában speciális munkakörök betöltésére,
– a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok birtokában saját vállalkozás irányítására és működtetésére,
– a szak tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus értékelésére,
– tudásuk, képességeik és készségeik folyamatos, egy életen áttartó fejlesztésére.

3. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (elfogadott nyelvek a "másik élő idegen nyelv" esetén: az EU hivatalos nyelvei vagy orosz nyelv).

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Gyerekegyetem 2020 2020. június 22. - 2020. június 26.
Vizsgaidőszak vége 2020. június 27.
Szenátusi Ülés 2020. június 29. 14:00 - 16:00