Kutatás

 

A tudományos kutatás a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon folyó oktatás minőségének és hatékonyságának, továbbá a kar ismertségének és versenyképességének a javítását szolgálja. A karon döntően alkalmazott közgazdasági kutatás folyik. Középpontjában a vállalati szféra és annak átfogó hazai és nemzetközi regionális környezete áll, a versenyképesség szempontjából. Igen intenzív az együttműködés a kar és a Győrben és térségében működő multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A kar kutatásai a nagyvállalatok esetében kommunikációs és PR problémákra koncentrálnak, a kis- és középvállalkozások esetében pedig a gazdálkodásuk egészét érintő külső és belső feltételekre. A kutatási eredményeket a kar tudományos konferenciákon, szakfolyóiratokban, szakmai tanácskozásokon, egyetemi kiadású könyvekben stb. teszi közzé.

 

A Kar kutatócsoportjai

Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)

Az kutatócsoport célja, hogy az országos ITOK-hálózat részeként magas (néhány kérdésben világ-) színvonalú, független, interdiszciplináris kutatásokat folytasson az információs társadalom kérdéskörének különböző vetületeiről (az információtechnológiai forradalom trendjeiről, ennek társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai hatásairól), és e kutatások eredményeit különböző módokon hasznosítsa, egyaránt adva tudományos, gazdasági és emberi válaszokat.
Az ITOK kutatásai elsősorban a technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a „kutató” mellett projektszervezői-és tanácsadói szerepet is vállalva.
Kapcsolat: Dr. Élő Gábor egyetemi docens, elo@sze.hu


Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont

A Központ a stratégiai szolgáltatások, – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését és szervezését helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A központ tehát az innovációs stratégiák és a nem tárgyiasult erőforrások multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
A Kutatóközpont keretein belül a következő kutatási főirányokhoz tartozó empirikus kutatások folynak:
• technológiai menedzsment az innovációs területén,
• techno-menedzsment a stratégiában,
• az innovációs menedzsment speciális területei.
Kapcsolat: Dr. Papp Ilona egyetemi docens, pappi@sze.hu

 

Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont (KEBA Központ)

A Központ részt vesz a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola tevékenységében, kapcsolódik az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet kutatásaihoz is.

A kutatási tevékenységét interdiszciplináris módon, a gazdaságtudomány, földrajztudomány, politológia, geopolitika, általában a társadalomtudományok irányából közelítve egy földrajzi értelemben meghatározott területre, annak államaira, államok csoportjaira, állami szint alatti területi egységekre terjeszti ki. A definitív „Kelet-Közép-Európa” és a „Balkán” vizsgálata mellett, a térség kapcsolatrendszerének figyelembevételével az ismeretszerzés földrajzi határait ki kell terjeszteni Kelet-Európára is. Témavezető: Dr. Hardi Tamás.

Kapcsolatfelvétel:
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tanszékvezető, doktori iskola vezető
E-mail: rechnj@sze.hu

 

Gazdaságelemző Kutatócsoport

A Kutatócsoport a vállalatok működésével kapcsolatos kockázatok feltárása, elemzése, a kap-csolódó kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése, azaz a vállalati kockázatmenedzsment módszerekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatásokat helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A csoport a vállalati kockázatelemzés és kockázatkezelés multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
Projektszervezeti struktúrából következően a Kutatócsoport tagjai a SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tanszékeinek munkatársaiként oktatási, oktatásszervezési és tananyag-fejlesztési feladatokat is végeznek, valamint egyéb kari, illetve egyetemi feladatokat is ellátnak.
Témavezető: Dr. Koppány Krisztián

Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban Kutatócsoport (MBTIMAP) www.mbtimap.com

A kutatócsoport a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyi-séggel való összefüggést vizsgálja meg egy olyan személyiségtipizálási eszköz segítségével, melyet több millióan használnak sikerrel világszerte (MBTI).
A kutatási program öt egymással szervesen összefüggő cél köré szerveződik. Egyrészt a csoport vizsgálja, hogy a személyiségtípusok meghatározzák-e azt, hogy milyen feladatokat végzünk szívesen a munkahelyünkön. Másrészt mivel a személyiségtípusok esetében a kutatók eddig nem vizsgálták, hogy az egyes személyiségtípusokhoz tartozó emberek bizonyos feladatoknál (pl. kommunikáció, információátadás, információszűrés, tervezés) gyorsabban, hatékonyabban, vagy ügyesebben tudnak-e dolgozni, ezért ez kutatásunk leghangsúlyosabb eleme. A felhasznált módszereknek köszönhetően vizsgálhatóvá válik a munkahelyi feladatvégzés hatékonysága, aminek következményeként az eredmények felhasználhatók a hétköznapi emberek számára a pályaválasztás során. Harmadrészt vizsgáljuk, hogy a személyiségtípus miként befolyásolja a karrierutakat. Negyedrészt elemezzük, hogy egyes személyiségtípusokba tartozók olyan területeken teljesítenek-e hatékonyabban, ahol a munkafeladatok illeszkednek a személyiségtípusukhoz. A logikai lánc végén megvizsgáljuk, hogy a munkafeladatok személyiségtípushoz illeszkedése esetén elégedettebbek lesznek-e a munkavállalók a munkájukkal.
A kutatás újszerűségét a módszertan adja: kombináljuk egymással a kvantitativ EEG-s (QEEG) megfigyelést a strukturált interjús módszertannal, emellett alkalmazunk hagyományos kérdőíves adatfelvételt, illetve az interjúalanyok közösségi oldalakon való aktivitását (Facebook, Linkedin) is elemezzük. A jövőben tervezzük ezek kiegészítését szemkamerás vizsgálatokkal.
Témavezető: Dr. Lőre Vendel.

Városmarketing Kutatócsoport

A Kutatócsoport tagjai 2011 vége óta Győr városmarketing tevékenységét támogatják. Elsőként a város gyermekprogramjainak összehangolására és kommunikációjára készült marketingterv, amely a II. Országos Városmarketing Versenyen Különdíjban, a MAPI Zrt. által felajánlott Városmarketing Fejlesztési Díjban részesült. A megmérettetést követően létrejött az együttműködés a Kutatócsoport és a Győri Önkormányzat Marketing, Turizmus és Kommunikációs Osztálya között. Az önkormányzati felkérés alapján 2012-ben a település élhetőségére vonatkozóan készült részletes kutatás és tanulmány. A kutatók jelenleg a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületeit segítik munkájukkal.
A Városmarketing Kutatócsoport tevékenységének részletesebb bemutatása innen letölthető.
Témavezető: Eisingerné Dr. Balassa Boglárka.

Események