Kutatás

 

A tudományos kutatás a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon folyó oktatás minőségének és hatékonyságának, továbbá a kar ismertségének és versenyképességének a javítását szolgálja. A karon döntően alkalmazott közgazdasági kutatás folyik. Középpontjában a vállalati szféra és annak átfogó hazai és nemzetközi regionális környezete áll, a versenyképesség szempontjából. Igen intenzív az együttműködés a kar és a Győrben és térségében működő multinacionális vállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A kar kutatásai a nagyvállalatok esetében kommunikációs és PR problémákra koncentrálnak, a kis- és középvállalkozások esetében pedig a gazdálkodásuk egészét érintő külső és belső feltételekre. A kutatási eredményeket a kar tudományos konferenciákon, szakfolyóiratokban, szakmai tanácskozásokon, egyetemi kiadású könyvekben stb. teszi közzé.

 

A Kar kutatócsoportjai

Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (ITOK)

Az kutatócsoport célja, hogy az országos ITOK-hálózat részeként magas (néhány kérdésben világ-) színvonalú, független, interdiszciplináris kutatásokat folytasson az információs társadalom kérdéskörének különböző vetületeiről (az információtechnológiai forradalom trendjeiről, ennek társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai hatásairól), és e kutatások eredményeit különböző módokon hasznosítsa, egyaránt adva tudományos, gazdasági és emberi válaszokat.
Az ITOK kutatásai elsősorban a technológia emberszabású(bb) alkalmazásához és fejlesztéséhez, az információs társadalom kérdései iránti tudatosság növekedéséhez kívánnak hozzájárulni, a „kutató” mellett projektszervezői-és tanácsadói szerepet is vállalva.
Kapcsolat: Dr. Élő Gábor egyetemi docens, elo@sze.hu


Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont

A Központ a stratégiai szolgáltatások, – köztük kiemelten víztechnológiák – innováció menedzsmentjének multidiszciplináris elemzését és szervezését helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A központ tehát az innovációs stratégiák és a nem tárgyiasult erőforrások multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
A Kutatóközpont keretein belül a következő kutatási főirányokhoz tartozó empirikus kutatások folynak:
• technológiai menedzsment az innovációs területén,
• techno-menedzsment a stratégiában,
• az innovációs menedzsment speciális területei.
Kapcsolat: Dr. Papp Ilona egyetemi docens, pappi@sze.hu

 

Kelet-Közép-Európa és Balkán Kutatóközpont (KEBA Központ)

A Központ részt vesz a Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola tevékenységében, kapcsolódik az MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet kutatásaihoz is.

A kutatási tevékenységét interdiszciplináris módon, a gazdaságtudomány, földrajztudomány, politológia, geopolitika, általában a társadalomtudományok irányából közelítve egy földrajzi értelemben meghatározott területre, annak államaira, államok csoportjaira, állami szint alatti területi egységekre terjeszti ki. A definitív „Kelet-Közép-Európa” és a „Balkán” vizsgálata mellett, a térség kapcsolatrendszerének figyelembevételével az ismeretszerzés földrajzi határait ki kell terjeszteni Kelet-Európára is. Témavezető: Dr. Hardi Tamás.

Kapcsolatfelvétel:
Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tanszékvezető, doktori iskola vezető
E-mail: rechnj@sze.hu

 

Vállalati Kockázatelemző Kutatócsoport

A Kutatócsoport a vállalatok működésével kapcsolatos kockázatok feltárása, elemzése, a kap-csolódó kockázatcsökkentő intézkedések bevezetése, azaz a vállalati kockázatmenedzsment módszerekkel kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatásokat helyezi kutatási tevékenysége középpontjába. A csoport a vállalati kockázatelemzés és kockázatkezelés multidiszciplináris kutatásának szervezeti keretéül szolgál.
Projektszervezeti struktúrából következően a Kutatócsoport tagjai a SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar tanszékeinek munkatársaiként oktatási, oktatásszervezési és tananyag-fejlesztési feladatokat is végeznek, valamint egyéb kari, illetve egyetemi feladatokat is ellátnak.
Témavezető: Dr. Kovács Norbert

Személyiségtípusok szerepe a karrierpályákban és az emberi erőforrás gazdálkodásban Kutatócsoport (MBTIMAP) www.mbtimap.com

A kutatócsoport a munkahely és foglalkozásválasztás legmélyebb gyökereit, vagyis a személyi-séggel való összefüggést vizsgálja meg egy olyan személyiségtipizálási eszköz segítségével, melyet több millióan használnak sikerrel világszerte (MBTI).
A kutatási program öt egymással szervesen összefüggő cél köré szerveződik. Egyrészt a csoport vizsgálja, hogy a személyiségtípusok meghatározzák-e azt, hogy milyen feladatokat végzünk szívesen a munkahelyünkön. Másrészt mivel a személyiségtípusok esetében a kutatók eddig nem vizsgálták, hogy az egyes személyiségtípusokhoz tartozó emberek bizonyos feladatoknál (pl. kommunikáció, információátadás, információszűrés, tervezés) gyorsabban, hatékonyabban, vagy ügyesebben tudnak-e dolgozni, ezért ez kutatásunk leghangsúlyosabb eleme. A felhasznált módszereknek köszönhetően vizsgálhatóvá válik a munkahelyi feladatvégzés hatékonysága, aminek következményeként az eredmények felhasználhatók a hétköznapi emberek számára a pályaválasztás során. Harmadrészt vizsgáljuk, hogy a személyiségtípus miként befolyásolja a karrierutakat. Negyedrészt elemezzük, hogy egyes személyiségtípusokba tartozók olyan területeken teljesítenek-e hatékonyabban, ahol a munkafeladatok illeszkednek a személyiségtípusukhoz. A logikai lánc végén megvizsgáljuk, hogy a munkafeladatok személyiségtípushoz illeszkedése esetén elégedettebbek lesznek-e a munkavállalók a munkájukkal.
A kutatás újszerűségét a módszertan adja: kombináljuk egymással a kvantitativ EEG-s (QEEG) megfigyelést a strukturált interjús módszertannal, emellett alkalmazunk hagyományos kérdőíves adatfelvételt, illetve az interjúalanyok közösségi oldalakon való aktivitását (Facebook, Linkedin) is elemezzük. A jövőben tervezzük ezek kiegészítését szemkamerás vizsgálatokkal.
Témavezető: Dr. Lőre Vendel.

Városmarketing Kutatócsoport

A Kutatócsoport tagjai 2011 vége óta Győr városmarketing tevékenységét támogatják. Elsőként a város gyermekprogramjainak összehangolására és kommunikációjára készült marketingterv, amely a II. Országos Városmarketing Versenyen Különdíjban, a MAPI Zrt. által felajánlott Városmarketing Fejlesztési Díjban részesült. A megmérettetést követően létrejött az együttműködés a Kutatócsoport és a Győri Önkormányzat Marketing, Turizmus és Kommunikációs Osztálya között. Az önkormányzati felkérés alapján 2012-ben a település élhetőségére vonatkozóan készült részletes kutatás és tanulmány. A kutatók jelenleg a 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészületeit segítik munkájukkal.
A Városmarketing Kutatócsoport tevékenységének részletesebb bemutatása innen letölthető.
Témavezető: Eisingerné Dr. Balassa Boglárka.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
MÉK Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. október 25. 10:00 - 11:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00