Tájékoztató a szakmai gyakorlatról

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos tájékoztatók és tudnivalók az alábbiakban olvashatók.

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogszabályi háttér innen letölthető.

A 2020/2021 tanév őszi félévre vonatkozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzésének határideje a szorgalmi időszak első munkahét vége, péntek 14 óra.

Amennyiben pótzáróvizsgára jelentkezik a szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltési határideje: 2020. augusztus 24. 12 óra.

A vállalati igazolás eredeti példányát postai úton kérjük eljuttatni a következő címre: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Merkó-Benkő Judit 9026 Győr Egyetem tér 1. legkésőbb 2020. augusztus 24-ig kérjük érkezzen meg az igazolás.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által átmenetileg felfüggesztett szakmai gyakorlatok kezelése
a Kari Tanács 2020. május 14-i határozata alapján

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti, a gyakorlóhely részéről történő átmeneti felfüggesztése

A szakmai gyakorlat koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által történő felfüggesztéséről a hallgatónak a gyakorlóhelytől hivatalos igazolást kell kérni.

Az igazolás adattartalmában egyezzen meg a https://karrier.sze.hu/ oldalról elérhető online szakmai gyakorlati rendszerből letölthető vállalati/intézményi igazolással, vagyis tartalmazza a hallgató nevét, Neptun-kódját, szakját, tagozatát, a gyakorlat kezdő-, valamint eredetileg tervezett befejezési dátumát, a fogadó vállalat/intézmény és a mentor adatait, s végül alábbiakat.

„A hallgató szakmai gyakorlatát a gyakorlóhely a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. ………………………...……. hónap ………… nap dátummal átmenetileg felfüggesztette.

A szakmai gyakorlat teljesítésének elfogadásáról, a javasolt érdemjegyről a gyakorlóhely a felfüggesztett gyakorlat folytatását és az előírt teljes gyakorlati idő letöltését követően nyilatkozik.

Kelt: ……………………………………….., 2020. ………..………….. hónap ………… nap

………………………………...

aláírás, bélyegző”

A gyakorlat felfüggesztéséről szóló igazolást a gyakornok annak kézhezvételét követő 2 munkanapon belül szkennelve el kell küldenie a judit@sze.hu e-mail címre, valamint az eredeti példányt postázni kell a következő címre: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Merkó-Benkő Judit 9026, Győr Egyetem tér 1.

A gyakorlóhely részéről felfüggesztett szakmai gyakorlat folytatása

A gyakorlat folytatására való lehetőség megnyílásakor a felfüggesztésről szóló igazolás alapján a hallgató a szakjához tartozó szakmai gyakorlati felelősnél (Dr. Happ Éva, nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes a Turizmus-Vendéglátás szakok esetében, Dr. Koppány Krisztián, vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes a többi szak esetében) e-mailben kérelmezi a szakmai gyakorlat folytatását a gyakorlati idő eredeti megkezdésekor kiállított szándéknyilatkozat alábbiak szerinti kiegészítésével, s a kiegészített, aláírt és lepecsételt szándéknyilatkozat beszkennelt változatának csatolásával.

„A hallgató szakmai gyakorlatát a gyakorlóhely a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. ………………….……. hónap ………… nap dátummal felfüggesztette.

A szakmai gyakorlat folytatására és hátralévő részének teljesítésére vállalatunk/intézményünk

2020. ………..……………….……. hónap ………… nap és

2020. ………………..……….……. hónap ………… nap

közötti időszakban fogadja a Hallgatót.”

Kelt: ……………………………………….., 2020. ………..………….. hónap ………… nap

………………………………...

aláírás, bélyegző”

A gyakorlat a kérelem jóváhagyását és a fentiek szerint kiegészített szándéknyilatkozat eredeti példányának Egyetemi Szolgáltató Központba (Karrier Irodába) való beérkezését követően folytatható.

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet következtében a gyakorlóhely által átmenetileg felfüggesztett, majd később folytatott, s két részletben, összességében az előírt időtartamnak megfelelően teljesített szakmai gyakorlatot összefüggőnek tekintjük.

A tanulmányok lezárása

Ha a hallgatónak 2020. augusztus 31-ig sikerül érdemjegyet szerezni a felfüggesztett, majd folytatott és teljes tartamban teljesített szakmai gyakorlatra és ezzel abszolutóriumot szerez, akkor részt vehet a szeptemberi pót záróvizsgán, melyre külön kérvény útján jelentkezhet.

Ha a felfüggesztett gyakorlat második fele az őszi félévre esik, akkor a hallgató tanulmányainak lezárására legkorábban már csak a 2020/2021-es tanév téli záróvizsga-időszakában van lehetőség.

 

Az alábbi beszámolóval és vállalati igazolással kapcsolatos információk a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatójára vonatkozik.

A szakmai gyakorlati beszámoló nyomtatott formában történő leadását nem kérjük.

A szakmai gyakorlati beszámoló valamint a vállalati igazolás másolatának feltöltését  a lentiekben olvasható elektronikus felületen kell megtenni. 

Papíralapon csak a vállalati igazolás eredeti példányának postai úton történő eljuttatása szükséges, amely cégszerű aláírással van ellátva.A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szakjain tanuló hallgatóknak a tanterv szerint előírt kötelező szakmai gyakorlatra a https://karrier.sze.hu/ oldalon kell jelentkezniük (az érintett képzések: Kereskedelem és marketing BA szak; Gazdálkodási és menedzsment BA szak; Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés; Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés; Turizmus-vendéglátás BA szak; Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés). A honlapon kitöltött dokumentumokat (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) a kitöltést követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium (Új Tudástér – Alumni-, Karrier- és Információs Központ). 
A jelentkezés módja:
1.   A https://karrier.sze.hu/  oldalon jelentkezzen be a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
2.   A „Bővebben” feliratú gombra kattintva figyelmesen olvassa el a honlapon található szöveget!

3.   A nyissa meg a Jelentkezési segédletet és olvassa el figyelmesen!

4.   Ezt követően a „Szakmai gyakorlat” menüre kattintva kövesse a honlapon látható utasításokat!

Amennyiben a jelentkezés során probléma merülne fel, a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz lehet fordulni a következő elérhetőségen: +36 96 613 683

A szakmai gyakorlatok szervezése a vállalati kapcsolatok dékánhelyettes hatásköre:
Dr. Koppány Krisztián egyetemi docens, dékánhelyettes (koppanyk@sze.hu)
A hallgatók kérdéseikkel a Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium munkatársaihoz fordulhatnak: hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig. (karrier@sze.hu; 96/613-683 ).
A beszámolókkal kapcsolatosan Merkó-Benkő Judithoz tudnak fordulni (judit@sze.hu), +36/96/504-307.

Kötelező szakmai gyakorlat az alábbi szakokon van:

Alapképzés:
gazdálkodási és menedzsment – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő: 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
kereskedelem és marketing – egybefüggő 12 hét, 2017 előtti mintatantervben szereplő 30 kredit, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.
turizmus-vendéglátás - egybefüggő 12 hét, 2017-es mintatantervben szereplő: 20 kredit.

Felsőoktatási szakképzés:
gazdálkodási és menedzsment-egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
kereskedelem és marketing- egybefüggő 14 hét, 40 óra/hét hallgatói munkát jelent, (összesen: 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.
turizmus-vendéglátás - 14 hét 40 óra/hét hallgatói munkát jelent (összesen 560 óra) a tanterv szerint a 4. félévben 30 kredit.

A gazdálkodási és menedzsment és a kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  levelező tagozaton (részidős képzésben) tanuló hallgatók esetében 6 hét, legalább 240 óra, az összefüggő gyakorlat időtartama 3 hét, tehát amennyiben szükséges a 6 hét egyszer megszakítható.

A szakmai gyakorlat megkezdésének feltétele:
a) 12 hetes gyakorlat esetén: az alapképzésben legalább 165 kreditpont megszerzése szükséges, a felsőoktatási szakképzésben 80 kreditpont megszerzése szükséges.
A hallgató a szakmai gyakorlat ideje alatt tantárgyat felvehet és teljesíthet, ám részére egyéni tanulmányi rend nem adható.

1. A gyakorlat teljesítésének helye:
a) A hallgató hozhat saját intézményi kapcsolatot, ez esetben is szükséges a tanulmányi szerződés megkötése.
b) A Kar az Egyetemi Szolgáltató Központ - Egyetemi Kollégium közreműködésével biztosít gyakorlati helyet a hallgató részére.

 Emellett a hallgatónak fel kell vennie a Neptun rendszerben a szakmai gyakorlat tantárgyat az alábbiak szerint:


Alapképzés:


gazdálkodási és menedzsment – (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_AK090_1, távoktatási tagozat: LGB_AK090_1

gazdálkodási és menedzsment - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_GETM028, távoktatási tagozat: KGLB_GETM028

kereskedelem és marketing - (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGB_SV090_1, levelező tagozat: LGB_SV090_1

kereskedelem és marketing - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNB_MMTM075, levelező tagozat: KGLB_MMTM075

turizmus-vendéglátás - (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat, vendéglátás és szálloda és idegenforgalom és szálloda szakirány: KGNB_TRTM014, levelező tagozat: KGLB_TRTM014

Felsőoktatási szakképzés:


gazdálkodási és menedzsment (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_AK095_1,
levelező tagozat: LGF_AK095_1

gazdálkodási és menedzsment (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_GETM027,
levelező tagozat: KGLF_GETM027

kereskedelm és marketing (2017 előtti mintatantervben szereplő) nappali tagozat: NGF_SV095_1,
levelező tagozat: LGF_SV095_1

kereskedelem és marketing (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_MMTM074,
levelező tagozat: KGLF_MMTM074

turizmus-vendéglátás (2017-es mintatantervben szereplő) nappali tagozat: KGNF_TRTM015,
levelező tagozat: KGLF_TRTM015


3. Dokumentáció:

A gyakorlat során a hallgatónak
a) 6 hetes gyakorlat esetén egy 5.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá,
b) 12 és 14 hetes gyakorlat esetén egy 20.000 karakteres (szóközzel) beszámolót kell készítenie, amit a társadalmi kapcsolatok dékánhelyettese hagy jóvá.
A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

Turizmus-vendéglátás alapképzés (BA) szakon


A 2017. szeptember 1. után beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalója az alábbiakban olvasható: (ide kattintva elérhető)

A 2017. szeptember 1. előtt beiratkozott hallgatókra vonakozó szakmai gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók az alábbiakban olvasható:
nappali tagozat:
(ide kattintva elérhető)

levelező tagozat: (ide kattintva elérhető)

 

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési szakon (FOSZK)

Vendéglátó szakirányos hallgatóknak:

 • 14 hét szállodai gyakorlat

Turizmus szakirányos hallgatóknak:

 • 4 hét utazási irodai gyakorlat, amely alatt az alábbi feladatokat kell ellátni:
 • protokoll ügyintézői,
 • utazás ügyintézői,
 • utazásszervező menedzseri,
 • rendezvény- és konferenciaszervezői feladatok

 

 • 10 hét szállodai gyakorlat (1 helyszínen)
 • A szállodai gyakorlat alatt (mindkét szakon) a következő munkaterületeken kell feladatokat ellátni
 • Termelési gyakorlat (előkészítés, elkészítés, tálalás)
 • Értékesítési gyakorlat (pultos munka és felszolgálás) 
 • Adminisztrációs gyakorlat (számlaösszesítés, elszámoltatás, étlapírás stb.) 
 • Housekeeping, recepció, rendezvényszervezés
A gyakorlat során MINIMUM 3 TERÜLETEN szükséges munkát végezni. A gyakorlat nem fogadható el, ha háromnál kevesebb területen történik a munkavégzés!

A hallgatók a gyakorlati helyeiket maguk választják, belföldön, illetve külföldön is tölthetik a gyakorlati időt, minden esetben saját maguk gondoskodnak a szükséges dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat) kitöltéséről. A hallgatóknak lehetőséget adunk a gyakorlat Hotel Famulusban történő letöltésére.

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek. A külföldi gyakorlat csak 4, illetve 5 csillagos szállodákban engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos kérelmeket (ide kattintva elérhető) szeptember elejéig adják le a Turizmus Tanszék titkárságán.

Hotel Famulusban történő gyakorlat esetén és saját gyakorlati hely esetében:

 • a hallgató bejelentkezik a https://karrier.sze.hu/  oldalon a szeportalos felhasználónévvel és jelszóval (amennyiben nem regisztrált felhasználóról van szó, először regisztráció szükséges a honlapon)
 • A honlapon található adatlapokat ki kell tölteni
 • A gyakorlati helyszínt a vállalati kapcsolatokért felelős dékánhelyettes fogadja el, majd jóváhagyás után kinyomtathatóak lesznek a kitöltött dokumentumok (együttműködési szerződés, munkaköri leírás, szándéknyilatkozat). A kinyomtatást követően a fogadó vállalatnál szükséges lepecsételtetni a dokumentumokat, illetve aláírattatni, majd ezt követően kell azokat eljuttatni az Egyetemi Szolgáltató Központba.

Dokumentáció

A gyakorlat során a hallgatónak egy beszámolót kell készítenie, amit a szakvezető hagy jóvá. A beszámolónak tartalmaznia kell a hallgató személyi adatait, a munkavégzés helyszínét, a végzett tevékenységek leírását, a szervezetnél végzett munka értékelését, s a hallgató önértékelését.

A szakvezető által jóváhagyott szakmai gyakorlatokat a kari titkár rögzíti a Neptun rendszerben. A gyakorlat elfogadásáról a hallgató a Neptun rendszerből értesülhet.

Határidők:

Turizmus szakirány és Vendéglátó szakirány 

Amennyiben pótzáróvizsgára jelentkezik a szakmai gyakorlati beszámoló és a vállalati igazolás másolati példányának feltöltési határideje: 2020. augusztus 24. 12 óra.

A vállalati igazolás eredeti példányát postai úton kérjük eljuttatni a következő címre: Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Merkó-Benkő Judit 9026 Győr Egyetem tér 1. legkésőbb 2020. augusztus 24-ig kérjük érkezzen meg az igazolás.

 

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar összes szakmai gyakorlaton lévő hallgatójára vonatkozik:

beszámoló formája

Záró megjegyzések:

A szakmai gyakorlatot külföldön teljesítő hallgatók egyéni ügyintézés alá esnek.

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.

Tér-Gazdaság-Ember kari folyóirat