A folyóiratról

A FOLYÓIRATRÓL

Minerva baglya csak a beálló alkonnyal kezdi meg röptét.  (G. W. F. Hegel)

A TÉR - GAZDASÁG – EMBER a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar lapja.

ISSN: 2064-1176

Az alapítás éve: 2012

A folyóirat címe: tgeszerkesztoseg@sze.hu

A folyóirat évente négyszer jelenik meg: március, június, szeptember és december (az első három szám magyarul, a negyedik angolul).

 Főszerkesztő: Dusek Tamás

Alapító főszerkesztő: Somogyi Ferenc

 

Szerzőinknek

 A szerző és a szerkesztőség közötti kommunikáció e-mailen keresztül történik. A kéziratokat kérjük a tgeszerkesztoseg@sze.hu címre Word fájlban elküldeni.

A folyóirat örömmel fogad közlésre a folyóirat szerkezetét bemutató részben felsorolt területeken magas színvonalú, világosan és logikusan felépített és megírt elméleti, módszertani és alkalmazott tanulmányokat, rövidebb hozzászólásokat és ismertetőket. A folyóirat másodközléssel, korábban (folyóiratban, tanulmánykötetben, konferenciakötetben stb.) már publikált anyagok közlésével nem foglalkozik. A formailag megfelelő és az előzetes szerkesztőségi szűrésen átjutott tanulmányokat a szakterület ismerői lektorálják. Ezt követően a tanulmányt közlésre elfogadjuk (olykor kisebb pontosítást kérve) vagy elutasítjuk. A rövidebb írások, ismertetők rovataiba szánt írásokat nem lektoráljuk, ezek elfogadásáról a szerkesztőség dönt. Ha a rövidebb írás korábban megjelent tanulmányra reagál, a viszontválasz lehetőségét biztosítjuk a megszólított szerzőnek.

A tanulmányok terjedelme 20000 és 80000 karakter közé essen, megcélozva a 40000 karaktert. A rövidebb írások terjedelme ne haladja meg a 20000 karaktert. Ez alól kivételt jelenthet a hosszabb könyvismertető esszé. A könyvismertetések címét a szerzőre bízzuk: az lehet maga az ismertetett mű vagy bármi más, az ismertetett könyvvel összefüggésben lévő cím.

A folyóiratba szánt kéziratok szerkezetére vonatkozóan nincsenek egységes követelmények, mivel az a témától, szakterülettől, alkalmazott módszerektől függően eltérő sajátosságokat vonultathat fel. A tagolás során az alcímeknek legfeljebb két fokozatát alkalmazzák. A formai követelmények a következők:

1. A kézirat tartalmazza a szerző nevét, beosztását, intézményét, e-mail címét, az élőfej tartalmát.

2. A tanulmány címét követően rövid (400-800 karakteres) absztrakt szerepeljen, majd 3-5 kulcsszó. Ezt követően szerepeljen az angol nyelvű absztrakt és az angol nyelvű kulcsszavak. Az angol nyelvű absztraktnak nem kell feltétlenül a magyar absztrakt fordításának lennie.

3. A tanulmányok végén szerepeljen az irodalomjegyzék. Ez a tanulmányban szöveg között hivatkozott összes irodalmat tartalmazza ábécé sorrendben és minden szükséges részlettel (kétség esetén a Harvard módszer leírása eligazít) ellátva. A tanulmányban nem hivatkozott irodalom ne szerepeljen az irodalomjegyzékben.

4. A szövegközi hivatkozás és az irodalomjegyzék Harvard módszerű legyen.

5. A tanulmány tartalmazhat függeléket bizonyos háttérinformációk megadására.

6. A lábjegyzetek arab számozással szerepeljenek.

7. A táblázatok legyenek ellátva sorszámmal, címmel és angol címmel, valamint a forrás megjelölésével. A táblázat sorainak és/vagy oszlopainak önmagában, a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen a jelentése.

8. Az ábrák legyenek ellátva sorszámmal, címmel és angol címmel, valamint a forrás megjelölésével. Az ábrák fekete-fehérben készüljenek. Az ábrák jelentése a tanulmány szövegének az ismerete nélkül is egyértelmű legyen. Az Excelben készített ábrákat és azok adatállományát kérjük elküldeni külön Excel fájlban, a tördelőszerkesztés segítésére.

9. A pontosan elkészített táblázatok és ábrák adatait felesleges szövegesen megismételni, elég azokra hivatkozni és értelmezni a jelentésüket.

10. A fontos képleteket az illető sorok jobb oldalán növekvő sorszámozással legyenek ellátva.

11. Mind a folyamatos szövegben, mind a táblázatokban és ábrákban különböztessék meg a rövid és a nagykötőjelet.

12. A nem közismert idegen szavak és rövidítések jelentését első előfordulásukkor kérjük megadni.

13. A kézirat alaposan legyen átnézve stilisztikai, nyelvi szempontból a benyújtást követő módosítások elkerülése érdekében. A benyújtást követő változtatási igényeket a szerzőnek kell végrehajtania. Az elfogadott tanulmányok betördelt változatát átnézésre elküldjük a szerzőknek. Ezekben a nyomdahibák, elgépelések javítására van mód, egyéb módosításokra nincs.

A formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokkal a szerkesztőség nem foglalkozik.

 A folyóirat arculata

A TÉR – GAZDASÁG – EMBER – összhangban a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar arculatával − az általános közgazdaságtan, regionális tudomány, elmélettörténet, gazdaságtörténet, gazdaságstatisztika,  marketing, általános menedzsment, logisztika, vezetéstudomány irányokban különösen nyitott, de nem zárkózik el a jelzett tudománykörökön túli − közgazdaságtudományi és a gazdasághoz kötődő − írásoktól sem (gazdasági jog, gazdaságszociológia, politológia, gazdaságpszichológia, etika, műszaki tudományok).                            

A folyóirat szerkezete

TANULMÁNYOK:

METAKÖZGAZDASÁGTAN: a közgazdaságtan ismeretelméleti, módszertani, tudományelméleti, elmélettörténeti, gazdaságetikai, rendszerelméleti kérdései, továbbá a közgazdaságtan és az egyéb tudományok viszonya

TÉR: regionális gazdaságtan, városgazdaságtan, területi politika, területi statisztika, társadalomföldrajz

KÖZGAZDASÁGTAN ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNY: pénzügytan, vállalati pénzügyek, statisztika, vállalati gazdaságtan, marketing, logisztika, változásmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és stratégiai menedzsment

EMBER ÉS TÁRSADALOM: gazdaságtörténet, gazdasági jog, gazdaságszociológia, gazdaság és politológia, közgazdaság és pedagógia, gazdaságpszichológia, üzleti etika stb.

 RÖVIDEBB ÍRÁSOK, ISMERTETŐK:

ÉSZREVÉTELEK: rövidebb kommentár a folyóiratban megjelent tanulmányhoz, módszertani vagy elméleti kérdéshez vagy egyéb közérdeklődésre tartó témához

TUDOMÁNYOS ÉLET: doktori iskolák, kutatói műhelyek, konferencia beszámolók, Nobel-díjasok, jelentős védések, In Memoriam stb.

KÖNYVISMERTETÉS: könyvismertetés, kritika

 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
MÉK Szalagavató 2018. február 24. 19:00 - 23:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00